Gamle danske ordsprog på nudansk

Hold musemarkøren hen over teksten for at se det originale ordsprog.

 1. Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens.
 2. Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.
 3. Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggresiv karakter.
 4. Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7."
 5. Personer, der er optagne med entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for ovenfor omtalte virksomhed.
 6. Almenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent eller aldrig begyndende tendens på oxydering.
 7. Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.
 8. Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen.
 9. Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.
 10. Individer, der er hensat i transparente domiciler, bør ikke anvende fragmenter af geologisk oprindelse som kasteskyts.
 11. Forhenværende væskeemballerende cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed.
 12. Objekter, der kamufleres i en sæsonbetonet krystallinsk tilstandsform af H2O, blotlægges ved dennes overgang til større molekylær bevægelsesfrihed.
 13. At et objekt, som reflekterer majoriteten af den kortbølgede elektromagnetiske stråling, der rammer dets overflade, eo ipso1) udgøres af grundstoffet med betegnelse Au, er en konklusion, som er behæftet med en utolererbar fejlmarginal.
 14. Oprigtige hentydninger og slet skjulte personlige oplysninger fremkommer oftest fra intoksikerede individer samt fra personer, som endnu kun er i besiddelse af en infantil modningsgrad.
 15. Efter at have været udsat for et udefra påført traume eller økonomisk mén vil der være grundlag for opgradering af erfarings- og intelligensniveau.
 16. Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder.
 17. Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden.
 18. Daglig indtagelse af speciel kerneindeholdende frugt minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren.
 19. En i singularis talt overgemt kerneholdig frugt vil, dersom den placeres iblandt flere lignende genstande i beholder af naturlige fibre, med en vis sikkerhed at regne, besmitte sine omgivelser med samme fordærvelse.
 20. Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
 21. En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
 22. Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.
 23. Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.
 24. Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet.


1)eo ipso: netop derfor (latin).